top of page

【啤啤試駕】混能慳油王 TOYOTA C-HR 齊來挑戰百公里內誰最慳!

澳門啤啤咔今次連同幾位不同背景的朋友一齊試駕TOYOTA C-HR,換上Hybrid的心臟,究竟可以慳油成點呢? 一於等我哋一邊測試吓部車係點,一邊帶大家睇盡玩盡五光十色的澳門啦!Comments


bottom of page